کامرانیه

آپارتمان ۱۴۵ متری در کامرانیه
آپارتمان 195 متری در کامرانیه
آپارتمان 143 متری کامرانیه جنوبی (فربین)
آپارتمان 158 متری کامرانیه جنوبی
اپارتمان 140 متری کامرانیه جنوبی