قیطریه

آپارتمان 147 متری در قیطریه
آپارتمان 165 متری در قیطریه
آپارتمان 150 متری در قیطریه
آپارتمان 165 متری در قیطریه