اختیاریه

آپارتمان 107 متری در اختیاریه شمالی
آپارتمان 155 متری در اختیاریه
آپارتمان مسکونی 143 متری  اختیاریه
آپارتمان مسکونی 108 متری  اختیاریه
آپارتمان 78 متری اختیاریه