دولت

آپارتمان 112 متری در دیباجی جنوبی
آپارتمان 120 متری قلندری (نعمتی)
آپارتمان مسکونی 218 متری دیباجی
آپارتمان ۱38 متر دروس
آپارتمان 100 متری کلاهدوز
آپارتمان 146 متری قلندری
آپارتمان 124 متری کلاهدوز
آپارتمان 450 متری کلاهدوز