مهیار
مهیار
مشاور

درباره ی من

مشاور مجرب گروه مشاورین املاک کارا

آپارتمان 155 متری در اختیاریه
آپارتمان 200 متری در پاسداران
آپارتمان 63 متری در پاسداران
آپارتمان 150 متری جهانتاب
آپارتمان 78 متری اختیاریه
آپارتمان ۱38 متر دروس
آپارتمان ۱48 متر قیطریه
آپارتمان 150 متری پاسداران
آپارتمان 135 متری قلندری (نعمتی)
آپارتمان 122 متری قلهک (یخچال)
آپارتمان 100 متری کلاهدوز
آپارتمان 146 متری قلندری
آپارتمان 146 متری جهانتاب
آپارتمان 124 متری کلاهدوز