فرشاد
فرشاد
مشاور

درباره ی من

فرشاد هستم دانشجوی معماری
با 1 سال سابقه درخشان فروش آپارتمان در مناطق فرمانیه، قیطریه و درازشیب

آپارتمان 127 متری در قیطریه
آپارتمان 155 متری در قیطریه
آپارتمان 144 متری قیطریه
آپارتمان 150 متری قیطریه
آپارتمان 125 متری فرمانیه
آپارتمان 150 متری فرمانیه
آپارتمان 180 متری قیطریه
آپارتمان 100 متری پارک سهیل
آپارتمان 125 متری پارک قیطریه
آپارتمان 150 متری اندرزگو
آپارتمان 278 متری فرمانیه غربی
آپارتمان 115 متری سهیل
آپارتمان 220 متری سهیل
آپارتمان 278 متری فرمانیه غربی
آپارتمان 225 متری اندرزگو
آپارتمان 195 متری درازشیب
آپارتمان 128 متری اندرزگو
آپارتمان 280 متری فرمانیه غربی
آپارتمان 150 متری فرمانیه غربی
آپارتمان 125 متری قیطریه